page_banner

Kev Pabcuam Tib Neeg

Pab ua lag luam
Kev Saib Xyuas Kev Lag Luam
Pab ua lag luam

Bachelor degree thiab siab dua
Lub luag haujlwm ntawm kev ua haujlwm :
1 、 Hais lus Askiv thiab nyeem ntawv thiab sau ntawv tuaj yeem tsim nyog rau kev lag luam ua haujlwm txawv teb chaws, lus Askiv qib 6 yog qhov xav tau
2、2-2 xyoo ntawm kev ua haujlwm, cov neeg kawm tiav tshiab tau raug pom zoo

Kev Saib Xyuas Kev Lag Luam

Bachelor degree thiab siab dua
Lub luag haujlwm ntawm kev ua haujlwm :
1 、 Hais lus Askiv thiab nyeem thiab sau ntawv tuaj yeem tsim nyog rau kev lag luam ua haujlwm txawv teb chaws
2-3-4 xyoo ntawm kev paub ua haujlwm